U petak 2. veljače, na sjednici Odbora stalnih predstavnika vlada država članica Europske unije (COREPER), postignut je politički dogovor o Direktivi EU-a o umjetnoj inteligenciji (AI Act). Tekst je odobren jednoglasno, bez suzdržanih ili glasova protiv.

Ovo je izvanredan rezultat, postignut zahvaljujući naporima koje su uložili nacionalni i europski zakonodavci.

Odluku o postignutom tekstu pozdravila je Svjetska diskografska organizacija (IFPI): “Jednoglasno odobrenje teksta Direktive o AI-ju od strane Odbora označava važan korak naprijed u zaštiti kreatora u okruženju umjetne inteligencije. AI kreatorima nudi prilike i rizike  te vjerujemo kako postoji put do obostrano uspješnog ishoda i za kreativnu i za tehnološku zajednicu. Uspjeh zahtijeva određene zaštitne ograde – javne smjernice koje omogućuju i zahtijevaju odgovornu umjetnu inteligenciju. Pozivamo Europski parlament da bez odlaganja odobri ovu Direktivu, prvu ovakve vrste.

Zahvaljujući naporima zajednice nositelja prava, kako na europskoj, tako i na lokalnoj razini, Direktiva uključuje sljedeće odredbe:

  1. Transparentnost u obuci sustava umjetne inteligencije: pružatelji modela AI opće namjene dužni su učiniti javno dostupnim dovoljno detaljan sažetak sadržaja korištenog u obuci (čl. 52.c) kako bi „olakšali stranama s legitimnim interesima, uključujući nositelje autorskih prava, da ostvaruju i provode svoja prava prema zakonima Europske unije“. Ova „obveza“ rezultata uključena je u tekstu uvodne izjave o sažetku sadržaja korištenom za obuku modela AI-ja.
  2. TDM isključenje/ovlaštenje nositelja prava: uvodna izjava 60i daje korisno objašnjenje o isključenju govoreći da „ukoliko su prava na isključivanje izričito rezervirana na odgovarajući način, pružatelji GPAI modela moraju dobiti odobrenje od nositelja prava ukoliko žele izvršiti rudarenje teksta i podataka nad svojim djelima“.
  3. Uvodna izjava o „nadležnosti“: uvodna izjava 60j pojašnjava da svaki pružatelj koji stavlja model AI za opću namjenu na tržište Europske unije treba biti u skladu s obvezom transparentnosti, „bez obzira na jurisdikciju u kojoj se odvijaju, direktive relevatne za autorska prava podupiru obuku modela AI opće namjene“. To je u skladu s obrazloženjem da „ni jedan pružatelj ne bi trebao biti u mogućnosti steći konkurentsku prednost na tržištu EU-a primjenom nižih standarda autorskih prava od onih predviđenih na EU teritoriju.“
  4. Modeli otvorenog koda (čl. 52c. – 2): tekst daje izuzeće iz Regulative za modele AI otvorenog koda, ali jasno navodi da se obveze vezane uz autorska prava i transparentnost i dalje primjenjuju na takve modele.
  5. Faza istraživanja (čl. 2, stavak 5.b): tekst pojašnjava da se tijekom faze istraživanja, testiranja i razvoja i dalje treba poštivati važeće pravo EU, što uključuje regulativu EU o autorskim pravima, zajedno s iznimkom TDM-a i poštovanjem opt-outa, gdje je primjenjivo.

U dodatnoj izjavi COREPER-a, objavljenoj uz odluku o odobrenju teksta, stoji i kako Odbor planira raditi na posebnom uredu čija bi zadaća bila primjena obveza za GPAI modele: “Ured za umjetnu inteligenciju trebao bi pružiti detaljne smjernice za provedbu obveze prema Direktivi o AI za pružatelje modela opće namjene kako bi izradili i učinili javno dostupnim dovoljno detaljan sažetak sadržaja koji se koristi za obuku AI modela opće namjene. Osim toga, Komisija će, u skladu s ciljevima Direktive o AI, podržati inovacije i osigurati fleksibilan pravni okvir koji je relevantan za budućnost. Konkretno, tijekom ažuriranja relevatnih parametara za modele AI opće namjene, Komisija će uzeti u obzir veoma brzi razvoj izvedbi tih modela“.

Prije stupanja na snagu Direktive o AI, bit će provedena još četiri koraka:

  • Odobrenja Odbora Europskog parlamenta o unutarnjem tržištu i zaštiti potrošača te Odbora Europskog parlamenta za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove trebala bi biti donesena 13. veljače.
  • Plenarno glasovanje u Europskom parlamentu se očekuje u ožujku ili travnju 2024.
  • Odobrenje Vijeća ministara Europske unije bit će doneseno u travnju ili svibnju 2024., ovisno o plenarnom glasovanju u parlamentu.
  • Publiciranje u Službenom glasilu Europske unije dogodit će se tijekom svibnja.

Ovu odluku podržavaju i Hrvatska diskografska udruga i ZAPRAF.