Temeljem odredbe članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14) Skupština Hrvatske diskografske udruge – International Federation of the Phonographic Industry Croatia dana 16. prosinca 2015. godine donijela je

S T A T U T

HRVATSKE DISKOGRAFSKE UDRUGE –

International Federation of the Phonographic Industry Croatia

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Hrvatska diskografska udruga – International Federation of the Phonographic Industry – Croatia (u daljnjem tekstu HDU – IFPI Croatia) je dobrovoljna, nestranačka, neprofitna, nevladina udruga koja, sukladno zakonu, promiče interese diskografa – proizvođača fonograma, kao i interese diskografske i glazbene industrije Republike Hrvatske uopće.

Članak 2.

Naziv udruge je:

HRVATSKA DISKOGRAFSKA UDRUGA

International Federation of the Phonographic Industry Croatia

Skraćeni naziv udruge je:

HDU  – IFPI Croatia

Udruga će uz hrvatski naziv koristiti i naziv na engleskom jeziku i to:

CROATIAN PHONOGRAPHIC ASSOCIATION

International Federation of the Phonographic Industry Croatia

Sjedište HDU – IFPI Croatia je u Zagrebu. Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor HDU – IFPI Croatia.

Članak 3.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 4.

HDU – IFPI Croatia ima svojstvo neprofitne pravne osobe i upisana je u registar udruga kod nadležnog tijela državne uprave Republike Hrvatske.

Članak 5.

HDU – IFPI Croatia ima svoj pečat.

Pečat HDU – IFPI Croatia je okruglog oblika, promjera tri centimetra, u kojem je uz vanjski rub upisano: HRVATSKA, u sredini kojeg se nalazi tekst HDU – IFPI Croatia i ispod njega manjim slovima ZAGREB.

Članak 6.

 HDU – IFPI Croatia se utemeljuje poradi:

–       zastupanja i promicanja interesa diskografa – proizvođača fonograma, unapređenja diskografske djelatnosti, odnosno interesa glazbene industrije Republike Hrvatske uopće;

–       unapređivanja i promicanja zakonodavne djelatnosti na području autorskih i srodnih  prava kao i na drugim pravnim područjima koja izravno ili neizravno utječu na ili reguliraju djelatnost diskografa – proizvođača fonograma;

–       postizanja efikasne i potpune zaštite prava diskografa – proizvođača fonograma te potpunog suzbijanja svih oblika nelegalnog umnožavanja fonograma;

–       povezivanja sa svjetskom udrugom diskografa (IFPI), kao i suradnje s ostalim inozemnim strukovnim udrugama;

–       utvrđivanja zajedničkih elemenata ugovora s autorima, izvođačima, licencnim partnerima, distributerima i slično;

–       utvrđivanja zajedničkih kriterija za dodjelu diskografskih nagrada i priznanja;

–       utvrđivanje (verifikacija) službenih ljestvica o prodaji proizvoda (top liste)

–       utvrđivanja zajedničkih elemenata i stavova u odnosu diskografije i članova HDU – IFPI Croatia prema elektronskim medijima, tiskanim i ostalim sredstvima javnog priopćavanja;

–       unapređenja i reguliranja međusobnih odnosa članova HDU – IFPI Croatia;

–       drugih aktivnosti u funkciji unapređivanja diskografije, a koje su s njom u uskoj vezi (npr. proizvodnja i prodaja nosača zvuka).

Članak 7.

Radi ostvarenja gore navedenih ciljeva HDU – IFPI Croatia obavlja osobito ove poslove:

–       vođenje evidencije članstva;

–       pokreće i vodi u ime svojih članova ili opunomoćitelja postupke pred sudovima i drugim organizacijama radi zaštite prava proizvođača fonograma – diskografa;

–       surađuje sa srodnim udrugama i društvima koja okupljaju subjekte Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, kao i državnim tijelima, a u promicanju zajedničkih interesa, poglavito u zaštiti od nelegalne proizvodnje i neovlaštenog korištenja fonograma;

–       potiče zakonodavnu djelatnost glede zaštite proizvođača fonograma u Republici Hrvatskoj;

–       poduzima i druge mjere predviđene zakonom i drugim propisima radi zaštite i  ostvarivanja prava proizvođača fonograma;

–       organizira prigodne manifestacije, savjetovanja i predavanja vezana uz diskografsku djelatnost i zaštitu diskografskih proizvoda;

–       sudjeluje u ustanovljavanju, organizaciji i provedbi relevantnih diskografskih nagrada;      

–       obavlja i druge poslove potrebne za ostvarivanje navedenih ciljeva u skladu sa zakonom.

Radi obavljanja dijela gore navedenih poslova HDU – IFPI Croatia može osnovati svoju stručnu službu čiji se ustroj uređuje posebnim pravilnikom.

Članak 8.

HDU – IFPI Croatia obavlja svoju djelatnost u području djelovanja i zaštite prava intelektualnog vlasništva i kulture odnosno glazbene strukovne djelatnosti, a u skladu sa ciljevima utvrđenim ovim Statutom.

Članak 9.

Radi ostvarivanja ciljeva HDU – IFPI Croatia može stupati u saveze i druge oblike udruživanja.

HDU – IFPI Croatia kao član svjetske diskografske organizacije – IFPI može surađivati i povezivati se neposredno ili preko drugih udruga sa sličnim organizacijama u inozemstvu.

Odluku o stupanju u saveze i druge oblike udruživanja donosi Skupština HDU-a.

Zbog ostvarenja interesa svojih članova HDU – IFPI Croatia surađuje s tijelima vlasti Republike Hrvatske.

Članak 10.

Rad HDU – IFPI Croatia je javan.

HDU – IFPI Croatia o svom radu izvještava članove neposredno ili putem sredstava javnog priopćavanja.

Radi informiranja članova HDU – IFPI Croatia i javnosti HDU – IFPI Croatia može osnivati glasila.

Članak 11.

HDU – IFPI Croatia predstavljaju i zastupaju predsjednik, dopredsjednik i direktor neograničeno u okviru upisane djelatnosti, te su ovlašteni potpisnici HDU – IFPI Croatia i odgovaraju za zakonitost rada HDU- IFPI Croatia.

U slučaju njihove spriječenosti, odnosno za obavljanje određenih poslova i djelatnosti Upravni odbor može posebno ovlastiti osobu za zastupanje HDU – IFPI Croatia.

II. POSEBNE ODREDBE

ČLANSTVO

Članak 12.

Članstvo u HDU – IFPI Croatia je dobrovoljno.

U HDU – IFPI Croatia postoje redoviti, pridruženi i počasni članovi.

Redoviti članovi HDU – IFPI Croatia mogu biti pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, diskografi – proizvođači fonograma u smislu odredbi Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima Republike Hrvatske, kao i oni diskografi koji na osnovi ugovora imaju isključivo pravo (licencu) da na teritoriju Republike Hrvatske zastupaju inozemnog nakladnika.

Redovitim članom smatra se i ZAPRAF.

Redovito i pridruženo članstvo se stječe temeljem prihvaćanja poziva Upravnog odbora za pristup u članstvo. Upravni odbor 2/3 većinom glasova svih članova Upravnog odbora poziva određenu pravnu osobu da pristupi u članstvo. Članstvo se stječe danom prihvaćanja poziva.

Upravni odbor uz odluku o primanju u članstvo, donosi i odluku o poretku – redoslijedu članova i broju glasova, a sukladno utvrđenim kriterijima iz članka 13. ovog Statuta.

Predstavnik redovitog člana u HDU – IFPI Croatia je osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe, odnosno osoba koja ima punomoć redovitog člana.

Pridruženi članovi mogu biti pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje obavljaju djelatnost vezanu uz diskografiju (proizvođači, distributeri i sl.). Predstavnik pridruženog člana u HDU – IFPI Croatia je osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe, odnosno osoba koja ima punomoć pridruženog člana.

Počasni članovi HDU – IFPI Croatia mogu biti fizičke osobe na osnovi odluke Skupštine, a na prijedlog Upravnog odbora.

Član HDU – IFPI Croatia ne može biti članom druge udruge u Republici Hrvatskoj koja ima sukob interesa s HDU – IFPI Croatia, odnosno druge udruge koja okuplja diskografe osim udruge koja obavlja poslove kolektivne zaštite prava proizvođača fonograma – ZAPRAF. Član HDU – IFPI Croatia ne može biti ni organizacija za kolektivnu zaštitu autorskih i srodnih prava osim ZAPRAF-a.

Članak 13.

Članu koji na području Republike Hrvatske ostvari po osnovi prodaje svojih izdanja, odnosno izdanja za koja ima isključivu punomoć (licencu) za Republiku Hrvatsku, najviši godišnji netto prihod u odnosu na sve ostale redovite članove, pripada u svim tijelima upravljanja (Skupštini i Upravnom odboru) najviši broj od 100 glasova. Ostali redoviti članovi u svim tijelima upravljanja (Skupština i Upravni odbor) imaju onoliko puta glasova manje koliko im je puta financijski rezultat manji od redovitog člana koji se nalazi na 1. mjestu. Količnik pri izračunu glasova do 0,55 zaokružuje se na niži cijeli broj, a od 0,56 na viši cijeli broj glasova, s time da sveukupni broj glasova ne može preći 299. Ukoliko bi sveukupni broj glasova sukladno gore spomenutom obračunu prelazio 299, svaki pojedini tako izračunati glas će se umanjiti na način da će se na njega primijeniti korektivni koeficijent od 0,9, odnosno 0,8 i tako redom sve dok se ne dođe do broja 299 ili manjeg.

Ostvareni netto prihod pretpostavlja veleprodajnu (izlaznu) cijenu (umanjenu za sve eventualne popuste) bez PDV-a, a ostvaruje se isključivo na osnovi prodaje nosača zvukai i/ili slike (muzički video) na teritoriju Republike Hrvatske uključujući digitalnu prodaju. U isti ulazi i ostvareni financijski rezultat raspodjele.

U njega ne mogu biti uključeni prihodi od prodaje prava bilo u zemlji bilo u inozemstvu ili prihodi od drugih djelatnosti. U slučaju zajedničkih izdanja, podetiketa i slično, prava prema prodaji takvih izdanja mogu se dijeliti u određenom omjeru o kojem suizdavači tih izdanja u pisanom obliku izvještavaju direktora HDU – IFPI Croatia. Za provedbu kriterija iz ovog članka mogu se koristiti elementi koji se dostavljaju s istom svrhom udruzi za kolektiranje prava proizvođača fonograma – ZAPRAF.

Svim redovitim članovima financijski rezultati za 2004. godinu dobiveni po osnovi prodaje vlastitih izdanja, a koja nisu objavljena na osnovi  licencnog ugovora, bit će uvećana za 10% i to isključivo u funkciji mjerila za određivanje broja glasova u tijelima upravljanja HDU – IFPI Croatia. Postotak uvećanja vlastitog programa za 2005. godinu iznosit će 25%, za 2006. godinu i nadalje 30%.

Članak 14.

Redoviti članovi imaju sljedeća prava i obveze:

–       poštivati Statut i druge akte HDU – IFPI Croatia;

–       biti birani, odnosno imenovani u tijela HDU – IFPI Croatia;

–       sudjelovati u radu tijela HDU – IFPI Croatia sukladno ovom Statutu;

–       provoditi odluke tijela HDU – IFPI Croatia;

–       davati prijedloge u svezi s djelatnošću HDU – IFPI Croatia;

–       biti informirani o ostvarivanju svojih prava;

–       čuvati ugled HDU – IFPI Croatia i struke u cjelini.

Pridruženi i počasni članovi HDU – IFPI Croatia imaju sva prava i obveze kao i redoviti članovi osim prava da glasuju i budu birani, odnosno imenovani u tijela HDU – IFPI Croatia.

Članak 15.

HDU – IFPI Croatia vodi popis svojih članova, a popis sadrži osobito sljedeće podatke:

–       podatke o članu (pravnoj ili fizičkoj osobi);

–       osobnom identifikacijskom broju (OIB);

–       datumu registracije tvrtke odnosno datumu rođenja ukoliko se radi o fizičkoj osobi;

–       datumu pristupanja udruzi;

–       kategoriji članstva;

–       kontakt podacima (adresa, broj telefona, adresa elektroničke pošte);

–       datumu prestanka članstva u HDU- IFPI Croatia.

Osobu ovlaštenu za vođenje popisa članstva bira Upravni odbor HDU – IFPI Croatia na mandat od 2 (dvije) godine.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima HDU – IFPI Croatia i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Članak 16.

Članom HDU-a prestaje se biti:

–       prestankom postojanja HDU- IFPI Croatia;

–       prestankom postojanja člana – pravne osobe odnosno prestankom obavljanja diskografske djelatnosti ili smrću ukoliko se radi o članu fizičkoj osobi;

–       istupom iz članstva na temelju pismenog zahtjeva;

–       isključenjem iz članstva.

Članak 17.

Stegovne mjere prema članovima HDU – IFPI Croatia su opomena i isključenje.

Za izricanje opomene i prijedloga isključenja nadležan je Sud časti HDU-IFPI Croatia sukladno članku 31. ovog Statuta. 

Opomena se izriče članu koji je svojim djelovanjem doveo do narušavanja ugleda HDU – IFPI Croatia, poremećaja u radu HDU – IFPI Croatia ili je HDU – IFPI Croatia prouzročio materijalnu ili moralnu štetu, ako posljedice tog djelovanja nisu takve da iziskuju isključenje i ako se može očekivati da član neće nastaviti s ponašanjem koje šteti HDU-IFPI Croatia.

Člana HDU – IFPI Craoatia može se isključiti iz članstva iz sljedećih razloga:

–       isključenjem zbog nepridržavanja odredbi Statuta;

–       isključenjem zbog nepridržavanja pravila i odluka HDU – IFPI Croatia;

–       isključenjem zbog ponašanja i djelovanja protivnog interesima HDU – IFPI Croatia;

–       isključenjem na osnovi pravomoćne sudske presude temeljene na povredi Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima;

–       isključenjem zbog sudjelovanja ili umiješanosti u kršenju zakona i međunarodnih konvencija kojima se uređuje i štiti autorsko pravo, poglavito prava proizvođača fonograma;

–       isključenjem zbog nepodmirenja svojih financijskih obveza prema HDU – IFPI Croatia dužem od 60 dana;

–       isključenjem zbog neopravdanog izostanka sa dvije uzastopne sjednice Skupštine

–       isključenjem zbog ponašanja kojim se diskreditira HDU – IFPI Croatia i struka u cjelini (sudjelovanjem ili pomaganjem nelegalnog uvoza, nelojalne utakmice, raspačavanju krivotvorina…);

–       prestankom obavljanja diskografske djelatnosti;

–       brisanjem iz članstva zbog učlanjenja u drugu diskografsku udrugu u Republici Hrvatskoj osim ZAPRAF.

Odluku o isključenju na prijedlog Suda časti donosi Upravni odbor. Protiv odluke o isključenju član ima pravo žalbe Skupštini HDU-IFPI Croatia u roku od 15 dana od dana prijema odluke. Odluka Skupštine je konačna.

Članak 18.

Rješavanje sporova i sukoba interesa o pravima i interesima članova HDU – IFPI Croatia, a koji utječe na rad HDU – IFPI Croatia u cjelini odnosno koji su od utjecaja na pitanja od zajedničkog interesa za sve članove pokreće se na zahtjev Skupštine ili predsjednika HDU –I FPI Croatia.

Rješavanje sporova i sukoba interesa u ingerenciji je Suda časti HDU – IFPI Croatia, a postupak se provodi sukladno odredbama ovog Statuta i Pravilnika o radu Suda časti.

III. USTROJSTVO HDU – IFPI Croatia

Članak 19.

Tijela HDU – IFPI Croatia su:

  1. Skupština
  2. Upravni odbor
  3. Predsjednik
  4. Direktor          

SKUPŠTINA

Članak 20.

Skupština je najviše tijelo HDU – IFPI Croatia.

Skupštinu sačinjavaju svi redoviti članovi HDU – IFPI Croatia.

Članak 21.

Skupština:

–       donosi, dopunjuje i mijenja statut HDU – IFPI Croatia;

–       donosi program djelatnosti;

–       donosi odluku o visini članarine;

–       prihvaća proračun, financijski plan i završni račun / usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću godinu i izvješće o radu za prethodnu godinu;

–       usvaja godišnje financijsko izvješće;

–       verificira i proglašava članove Upravnog odbora;

–       odlučuje o povezivanju HDU – IFPI Croatia u saveze i druge oblike udruživanja;

–       odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, obavljanju gospodarskih djelatnosti sukladno posebnim zakonima, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine HDU-IFPI Croatia;

–       donosi odluku o statusnim promjenama;

–       donosi Poslovnik o svom radu;

–       obavlja druge djelatnosti u skladu sa Statutom HDU – IFPI Croatia za koje nije utvrđena nadležnost drugih tijela HDU- IFPI Croatia.

Članak 22.

Skupština se sastaje prema potrebi, a redovna Skupština se održava jednom godišnje.

Skupštinu saziva Upravni odbor, a ukoliko je ne sazove Upravni odbor, Skupštinu saziva predsjednik ili jedna trećina ukupnog broja glasova redovnih članova.

U slučaju isteka mandata tijelima HDU – IFPI Croatia Skupštinu saziva jedna od zadnjih osoba ovlaštenih za zastupanje HDU – IFPI Croatia, a koja je upisana u Registar udruga.

Članak 23.

Skupština pravovaljano radi i odlučuje ako su nazočni predstavnici redovitih članova koji ukupno raspolažu s više od dvije trećine glasova prema posljednjem izračunu.

Mandat predstavnika redovnih članova u Skupštini je jedna (1) godina.

U radu Skupštine, sukladno mjerilima iz članka 13. ovog Statuta, svaki redoviti član sudjeluje s onolikim brojem glasova koliko mu pripada slijedom posljednjeg izračuna. U Skupštini, najviše 100 glasova ima onaj član koji se sukladno odredbama članka 13. Statuta nalazi na 1. mjestu po financijskim rezultatima. Ostali članovi imaju onoliko puta glasova manje koliko im je puta financijski rezultat manji od redovitog člana koji se nalazi na 1. mjestu. Količnik pri izračunu glasova do 0,55 zaokružuje se na niži cijeli broj, a od 0,56 na viši cijeli broj glasova. Redoviti član ne može imati manje od 1 (jednog) cijelog glasa.

Skupština donosi odluke dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja glasova redovitih članova HDU – IFPI Croatia.

Glasovanje je javno, osim ukoliko Skupština ne odluči da se glasuje tajno.

Članstvo se obavještava o datumu, mjestu, vremenu održavanja i dnevnom redu Skupštine najmanje 30 (trideset) dana prije održavanja izborne Skupštine, odnosno 15 (petnaest) dana prije održavanja izvanredne Skupštine i to neposrednim pozivom, putem glasila HDU – IFPI Croatia ili sredstava javnog priopćavanja.

Najkasnije 20 (dvadeset) dana prije izborne skupštine redoviti članovi HDU – IFPI Croatia dužni su predati direktoru izvještaje o relevantnim financijsko-količinskim pokazateljima kojima se definiraju pozicije redovitih članova sukladno kriterijima opisanih u članku 13. Na zahtjev, a u smislu odredbi ovog članka dužni su omogućiti potpuni uvid u odgovarajuću dokumentaciju. 8 (osam) dana prije održavanja redovite Skupštine Upravni odbor na osnovi izvještaja direktora utvrđuje broj glasova redovitih članova i o tome im dostavlja obavijest najmanje 5 (pet) dana prije održavanja Skupštine.

Članovi koji ne dostave na vrijeme relevantne podatke, odnosno onemoguće potpuni uvid u traženu dokumentaciju automatski pristaju na samo jedan glas u tijelima upravljanja HDU – IFPI Croatia (Skupštini i Upravnom odboru).

Svi kriteriji iz čl. 13. Statuta moraju se temeljiti na poslovnim rezultatima iz godine koja prethodi godini u kojoj se održava redovita Skupština. Ukoliko se Skupština održi prije nego su dostupni rezultati iz prethodne godine, iznimno će se prihvatiti posljednji dostupni rezultati uz obvezu da se unutar roka od šest mjeseci održi Skupština temeljena na rezultatima iz prethodne godine.

UPRAVNI ODBOR

Članak 24.

Upravni odbor čine fizičke osobe – predstavnici prvih 7 (sedam) redovitih članova, a koji su ovlašteni za zastupanje, odnosno osobe koje imaju punomoć redovitog člana. Za utvrđivanje broja glasova koji im pripadaju primjenjuju se kriteriji iz članka 13. ovog Statuta.

Članom Upravnog odbora HDU – IFPI Croatia može se postati nakon što član HDU – IFPI Croatia 4 (četiri) godine zaredom ostvaruje najmanje sedmi po redu godišnji financijski rezultat, a sukladno kriterijima iz članka 13. ovog Statuta.

Iznimno od gornje odredbe, Upravni odbor može pozvati u Upravni odbor člana koji je ostvario potreban rezultat  i prije proteka navedenog roka, kao pridruženog člana sa svim pravima i obvezama koje bi imao kao redoviti član sukladno ostvarenom rezultatu, ukoliko se radi o članu koji bi zbog svoje iznimne ekonomske i kulturne važnosti mogao značajno doprinijeti razvoju i unapređenju diskografske industrije u Republici Hrvatskoj i u regiji.

Protekom 4 (četiri) godine, ukoliko su za sve vrijeme postojali potrebni financijski uvjeti, navedeni član automatizmom postaje redoviti član Upravnog odbora.

Članove Upravnog odbora proglašava se na Skupštini HDU – IFPI Croatia koja se obavezno održava jednom godišnje.

Direktor sudjeluje u radu Upravnog odbora HDU – IFPI Croatia bez prava glasa.

Upravni odbor je upravljačko, izvršno i radno tijelo HDU – IFPI Croatia.

Članak 25.

Predsjednik Upravnog odbora ujedno je i predsjednik HDU – IFPI Croatia.

Predsjednik HDU – IFPI Croatia saziva sjednice Upravnog odbora i rukovodi radom Skupštine.

Upravni odbor radi i odlučuje na sjednicama.

Članak 26.

Upravni odbor:

–       proglašava i razrješava predsjednika i dopredsjednika Upravnog odbora;

–       bira i razrješava direktora HDU – IFPI Croatia;

       bira i razrješava osobu ovlaštenu za vođenje popisa članstva HDU – IFPI Croatia;

       bira i opoziva likvidatora HDU – IFPI Croatia;

       provodi zaključke Skupštine;

       donosi odluku o promjeni adrese sjedišta HDU – IFPI Croatia;

       upravlja imovinom i sredstvima HDU – IFPI Croatia;

       osniva odbore HDU – IFPI Croatia, komisije i radne grupe te imenuje njihove članove;

       donosi opće akte koji se odnose na ostvarivanje prava proizvođača fonograma;

       utvrđuje plan rada, financijski plan i završni račun / utvrđuje plan rada i financijski plan za sljedeću godinu i izvješće o radu za prethodnu godinu;

       odlučuje o sklapanju ugovora koji nisu u nadležnosti drugog tijela;

       odlučuje o primanju u članstvo i o prestanku članstva;

       donosi odluke o redoslijedu svih članova i odgovarajućem broju glasova sukladno kriterijima iz čl. 13;

       utvrđuje početak i kraj poslovne godine koja predstavlja razdoblje za primjenu kriterija iz članka 13. slijedom kojega se članovi svrstavaju u redoslijed, odnosno potvrđuje pravo na određeni broj glasova;

       odlučuje i rješava u drugom stupnju pitanja iz radnih odnosa djelatnika u HDU – IFPI Croatia;

       nadzire rad direktora;

       nadzire ukupni rad HDU – IFPI Croatia;

       donosi poslovnik o svom radu;

       saziva Skupštinu;

       po potrebi formira Sud časti HDU – IFPI Croatia;

       utvrđuje delegate-predstavnike HDU – IFPI Croatia u odgovarajućim strukovnim udrugama, institucijama i nagradama;

       obavlja i druge poslove neophodne za djelatnost HDU – IFPI Croatia.

Članak 27.

Upravni odbor donosi odluke dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja glasova članova Upravnog odbora.

U Upravnom odboru najviše glasova – 100, ima onaj član koji se sukladno odredbama članka 13. Statuta nalazi na 1. mjestu po financijskim rezultatima. Ostali članovi Upravnog odbora imaju onoliko puta glasova manje koliko im je puta financijski rezultat manji od redovitog člana koji se nalazi na 1. mjestu. Količnik pri izračunu glasova do 0,55 zaokružuje se na niži cijeli broj, a od 0,56 na viši cijeli broj glasova. Član Upravnog odbora ne može imati manje od 1 (jednog) cijelog glasa.

Niti jedan član ne može imati više od 40% glasova od ukupnog broja glasova članova Upravnog odbora. Članu koji brojem glasova prelazi 40% ti se glasovi oduzimaju i oni ne sudjeluju u ukupnom zbiru glasova Upravnog odbora.

Članak 28.

Mandat članova Upravnog odbora je 1 (jedna) godina.

Članovi Upravnog odbora mogu primati naknadu za svoj rad. Visina naknade utvrđuje se financijskim planom.

PREDSJEDNIK

Članak 29.

Predsjednik predstavlja i zastupa HDU – IFPI Croatia.

Predsjednik HDU – IFPI Croatia je predsjednik Uprave – direktor, odnosno ovlašteni predstavnik za zastupanje onog redovitog člana koji se sukladno odredbama čl. 13. Statuta nalazi na 1. mjestu.

Dopredsjednik HDU – IFPI Croatia je predsjednik Uprave – direktor, odnosno ovlašteni predstavnik za zastupanje onog redovitog člana koji se sukladno odredbama čl. 13. Statuta nalazi na 2. mjestu.

Predsjednik:

–       izvršava odluke Skupštine i Upravnog odbora;

–       potpisuje akte koje donosi Skupština;

–       usklađuje rad tijela;

–       predlaže sazivanje izvanredne Skupštine;

–       predsjedava Skupštini i sjednicama Upravnog odbora;

–       daje upute za rad direktoru;

–       obavlja ostale poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima HDU – IFPI Croatia.

Dopredsjednik se bira po istom načelu kao i predsjednik, a zamjenjuje predsjednika u okviru ovlaštenja iz ovog Statuta.

Mandat predsjednika i dopredsjednika traje kao i mandat Upravnog odbora i može se ponoviti.

DIREKTOR

Članak 30.

Direktor HDU – IFPI Croatia sudjeluje u radu Upravnog odbora bez prava glasovanja.

Mandat direktora traje 2 (dvije) godine i može se ponoviti.

Direktor organizira i provodi djelatnost HDU – IFPI Croatia u skladu s nalogom Upravnog odbora i Predsjednika, te zastupa HDU – IFPI Croatia sukladno odredbi članka 11. Statuta;

–       provodi odluke Upravnog odbora, odnosno Predsjednika HDU – IFPI Croatia između sjednica Upravnog odbora;

–       prezentira elemente za ispunjenje uvjeta na osnovi kojih se redovitim članovima HDU – IFPI Croatia utvrđuje broj glasova u tijelima upravljanja HDU – IFPI Croatia i o tome izvještava Skupštinu i Upravni odbor;

–       izrađuje prijedlog financijskog plana i godišnje izvješće;

–       surađuje s predsjednikom HDU – IFPI Croatia  u izvršavanju njegovih zadaća;

–       u prvom stupnju donosi odluke vezane za prava i obveze zaposlenika  HDU – IFPI Croatia, te donosi druge odluke vezane za radni odnos zaposlenika ako ovim Statutom ili drugim općim aktom HDU – IFPI Croatia nije drukčije određeno;

–       supotpisuje dokumente, koji materijalno obavezuju HDU – IFPI Croatia kada to nije  odlukom Upravnog odbora drukčije određeno, te odobrava korištenje financijskih sredstava HDU – IFPI Croatia, ako ovim Statutom nije drukčije određeno;

–       koordinira rad i poslovanje akcija i manifestacija, te odobrava njihove  troškove;

–       u ime HDU – IFPI Croatia sklapa ugovore i sporazume, te potpisuje druge akte, a sukladno odlukama Upravnog odbora, odnosno Predsjednika HDU – IFPI Croatia;

–       raspolaže sredstvima HDU – IFPI Croatia za troškove redovnog poslovanja sukladno godišnjem financijskom planu te o tome redovito izvještava Upravni odbor;

–       dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga;

–       obavlja i druge poslove vezane uz djelatnost HDU – IFPI Croatia koji proizlaze iz  odredbi zakonskih propisa, ovog Statuta, drugih općih akata HDU – IFPI Croatia, zaključaka  Skupštine i Upravnog odbora.

Direktor u ime Upravnog odbora obavlja nadzor nad radom stručne službe, radnih zajednica i drugih oblika organiziranja putem kojih HDU – IFPI Croatia obavlja svoje djelatnosti te u odnosu na njih ima prava i obveze neposredno nadređenog organa, a s rukovoditeljima tih organizacijskih oblika koordinira rad, te im daje obvezivajuće upute za rad.

Direktor može sa HDU – IFPI Croatia zasnovati radni odnos ili drugi odgovarajući ugovorni odnos.

SUD ČASTI

Članak 31.

Upravni odbor HDU – IFPI Croatia po potrebi formira Sud časti HDU – IFPI Croatia.

Sud časti ima tri člana, od kojih je jedan predsjednik.

Sud časti provodi postupak sukladno pravilniku o svom radu, te predlaže stegovne i druge mjere Upravnom odboru.

IV. ODGOVORNOST I OPOZIV ČLANOVA TIJELA HDU – IFPI Croatia

Članak 32.

Članovi Upravnog odbora odgovorni su za svoj rad tijelu koje ih je izabralo. Svaki član tijela odgovoran je pojedinačno za svoj rad.

Članak 33.

Ako članovi tijela iz gornjeg članka obavljaju svoje dužnosti i obveze protivno odredbama Statuta i drugih akata HDU – IFPI Croatia, ili se nemarno odnose prema preuzetim obvezama, ili svojim ponašanjem štete ugledu HDU – IFPI Croatia, ugledu njezinih članova ili struke u cjelini, može se pokrenuti postupak za opoziv.

Odluka o opozivu članova tijela donosi se na isti način kao što se biraju.

V. FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 34.

Za svoje djelovanje HDU – IFPI Croatia osigurava sredstva:

–       iz dijela prikupljenih sredstava s naslova korištenja fonograma temeljem odluke članova;

–       prihoda iz drugih izvora u skladu s zakonom;

–       od članarine.

Članak 35.

Novčana sredstva se planiraju i troše sukladno proračunu i financijskom planu koji usvaja Skupština.

Financijsko izvješće o materijalno – financijskom poslovanju Upravni odbor podnosi Skupštini HDU – IFPI Croatia na razmatranje i prihvaćanje.

Članak 36.

STRUČNA SLUŽBA

Za obavljanje stručnih, administrativnih, pomoćnih i njima sličnih poslova HDU – IFPI Croatia ima stručnu službu. Ustroj, zadaci i djelokrug rada stručne službe uređuje se posebnom odlukom Upravnog odbora.

Radni odnosi, prava, dužnosti i odgovornosti djelatnika stručne službe uređuju se ugovorima o radu, posebnim odlukama i rješenjima Upravnog odbora ili direktora, a u skladu sa Zakonom.

Pojedine stručne poslove ili grupe poslova HDU – IFPI Croatia može ugovorom povjeriti pravnoj osobi registriranoj za odgovarajuću djelatnost. Kada se radi o ugovoru kojim se trajnije i dugoročno uređuju međusobni odnosi, odluku o sklapanju ugovora donosi Upravni odbor HDU – IFPI Croatia.

Pojedini stručni ili umjetnički poslovi mogu se povjeriti osobama koje imaju potrebna znanja i vještine ugovorom o djelu, autorskim ili drugim odgovarajućim ugovorom. Takve ugovore u ime HDU – IFPI Croatia sklapaju osobe ovlaštene za zastupanje.

VI. IMOVINA HDU – IFPI Croatia

Članak 37.

Imovinu HDU- IFPI Croatia čine novčana sredstva koja je HDU – IFPI Croatia stekao uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, u skladu sa obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata HDU – IFPI Croatia iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, kao i druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom te sve stečene pokretne i nepokretne stvari i druga imovinska prava.

HDU – IFPI Croatia raspolaže svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljenje djelatnosti određenih ovim Statutom, u skladu sa Zakonom.

Članak 38.

HDU – IFPI Croatia stječe imovinu u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Članak 39.

U slučaju prestanka rada HDU – IFPI Croatia imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje i prenosi na domaću pravnu osobu koja je osnovana radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva kao i HDU – IFPI Croatia, a na osnovi odluke Skupštine.

Imovina HDU- IFPI Croatia se ne može dijeliti osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenim za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 40.

HDU – IFPI Croatia prestaje s radom na osnovi odluke najmanje tri četvrtine ukupnog broja glasova redovitih članova Skupštine.

U slučaju provođenja likvidacijskog postupka HDU – IFPI Croatia zastupa likvidator koji se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja HDU- IFPI Croatia iz registra udruga.

Likvidatora HDU- IFPI Croatia bira i opoziva Upravni odbor HDU- IFPI Croatia.

Članak 41.

Izmjene i dopune Statuta donosi Skupština u postupku koji je propisan za njegovo donošenje. Postupak za izmjenu i dopunu Statuta pokreće Upravni odbor na svoju inicijativu.

Članak 42.

Ovaj Statut je usvojen na Skupštini održanoj dana 16. prosinca 2015. godine.

                                                                                             

       

                                                                                       PREDSJEDNIK  

                                                                                                    Želimir Babogredac