Državni zavod za intelektualno vlasništvo (DZIV) dana 7. listopada 2020. godine objavio je izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnosti na portalu ”e-Savjetovanja” vezano uz postupak donošenja novog Zakona o autorskom pravu  i srodnim pravima odnosno implementaciju DSM Direktive (2019/790) u nacionalno zakonodavstvo RH. Podsjećamo, postupak javnog savjetovanja započeo je 17. travnja 2020. godine, a savjetovanje je zatvoreno 17. svibnja 2020. godine. Možemo zaključiti da je interes i za ovaj dio postupka, kao što  je sa ovim Zakonom i do  sada bio slučaj ne samo na nacionalnoj već i  na europskoj razini, bio vrlo velik što je vidljivo iz popriličnog broja komentara. Nacrt zakona o autorskom pravu i srodnim pravima sa svim  pratećim komentarima zainteresirane javnosti i odgovorima na iste od strane DZIV-a možete pronaći na poveznici niže:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=13850